Momspligt hos honorarmodtagere

Onsdag, 11. april 2018

Når man taler skat og moms, skelnes der mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der i store træk er det samme i skat og moms. Men hvordan behandles honorarmodtagere (B-indkomst) i momslovgivningen?

Skattemæssigt anses honorarindtægter som B-indkomst, og derfor skal honorarmodtagere selv beregne skat og arbejdsmarkedsbidrag.
Momsmæssigt findes begrebet honorarmodtager ikke. Da der kun skelnes mellem lønmodtagere (A-indkomst) og selvstændigt erhvervsdrivende (selvstændig økonomisk virksomhed), anses honorarmodtagere for at være sidstnævnte, og omfattes derfor af momsloven og eller lønsumafgiftsloven.

I SKM2016.343.SR anerkendte Skatterådet, at en blogger der offentliggjorte blogindlæg om sko og tøj, og som løbende modtog honorar herfor, at der var tale om B-indkomst i skattemæssig forstand, men at hun momsmæssigt blev anset for at drive selvstændig økonomisk virksomhed.

Det betyder, at der skal ske en selvstændig momsmæssig vurdering af honorarmodtagere i forhold til momsloven og lønsumafgiftsloven.

Hvordan foretages den momsmæssige vurdering?
Eftersom en honorarmodtager momsmæssigt anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, skal der ske en konkret vurdering af karakteren af de foretagne aktiviteter. Såfremt de er omfattet af momsfritagelserne i momslovens §13, skal der foretages en vurdering af, om der i stedet af pligt til at betale lønsumafgift.

Momsfritagelsen omfatter bl.a.:

  • Skuespillere, musikere, og andre scenekunstnere
  • Journalister, journalistisk virksomhed (herunder bloggere)
  • Foredragsholdere (uden karakter af undervisning)
  • Forfattere og oversættere (i visse tilfælde)

Hvis et honorar dækker over kunstnerisk virksomhed, er det fritaget for moms OG lønsumafgift.
Honorarmodtagere der udfører undervisningsopgaver, er som udgangspunkt fritaget moms efter §13 (stk. 1, nr. 3), men skal derimod betale lønsumafgift, hvis grundlaget (lønsum+overskud) overstiger 80.000kr. årligt. Der er visse fritagelser, herunder for almen undervisning, i §13.

Eksempelvis vil en personlig træner, som er momsfri efter den særlige momspraksis vedr. legemsøvelser være omfattet af lønsumafgiftspligten, selvom vedkommende er honorarmodtager.

Hvis en ydelse ikke er omfattet af fritagelserne, skal honorarmodtageren momsregistreres og afregne moms af ydelsen. Det gælder konsulenthonorarer, og i nogle tilfælde undervisning, som ikke har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning.

Hvis de årlige honorarindtægter kan holdes under momslovens bagatelgrænse på 50.000kr., kan momsregistrering undlades.

Er du i tvivl om du er berettiget til fritagelse jf. momslovens §13, kan du kontakte din revisor for at høre nærmere herom.

Nyheden er inspireret af nyhedsbrev nr. 3 2018 fra morgenmoms.dk 
Læs SKM2016.343.SR her

Vi er medlem af:

fdr-logo